OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I. Úvodní ustanovení 

 

1. Kontaktní údaje prodávajícího 

Prodejce a provozovatel internetového obchodu a zodpovědná osoba je:

Mgr. Věra Jenešová

Sídlo a kontaktní adresa: Miřejovice 51, 412 01 Litoměřice

 tel.: 606 20 50 97

e-mail: kontakt@cernavlocka.cz

IČ 87671239

Nejsem plátce DPH.

 

Zapsána u  Městského úřadu v  Litoměřicích, odbor obecní živnostenský úřad, č.j. : 0020794/OŽÚ/Mme

(dále jen "Prodávající")

 

2.Úvodní ustanovení

2.1.Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na www.cernavlocka.cz (dále jen „ internetový obchod“)

2.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2.3.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce

 

 II. Nákupní řád

 

1. Zákaznický účet

1.1.Registrací kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu, z něhož může kupující provádět objednávku zboží. Kupující může objednávat zboží taktéž bez registrace.

1.2.Kupující při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Tyto údaje jsou prodávajícím považovány za správné.

1.3. Přístup k zákaznickému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami nenese prodávají odpovědnost.

1.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a tyto obchodní podmínky.

1.5. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména z důvodu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

 

2. Platební podmínky a dodání zboží

2.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží kupující uhradí bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, číslo účtu: 670100-2209302287/6210, vedený u mBanky. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Kupní cena je splatná do 7dnů od uzavření kupní smlouvy.

2.2.Podle zákona je prodávající povinen vystavit kupujícímu doklad o koupi.

2.3. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu uvedenoukupujícím v objednávce .

2.4. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2.5. Kupující je povinen převzít zboží při dodání na místo určené kupujícím v objednávce. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

2.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

2.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

2.8. Upozornění pro zákazníky: nejsou přijímány platební karty ani platby v hotovosti. E-shop tedy nepodléhá EET.

3. Rezervace zboží

3.1.V případě závazné rezervace je zboží rezervováno 7 dní, po domluvě samozřejmě i déle.

3.2.Lze využít možnost tzv. otevřené rezervace v délce 14dní – v tomto případě je třeba uvést v objednávce.

 

4. Nabízené zboží

4.1.Popis zboží

 Veškeré zboží, které je nabízeno, je co nejdůkladněji a pravdivě popsáno. V případě vady, jež byla přehlédnuta a nebyla uvedena v popisu zboží kontaktuje kupující prodejce k vyřešení dané situace.

4.2.Velikost

V popisu věci je uvedena velikost udaná výrobcem, udaná velikost u zboží je uvedena odhadem, proto je nutno se řídit udanými naměřenými hodnotami. Přesto je nutno počítat s odchylkou v řádu + - 2cm u naměřených hodnot.

4.3. Barva
Barva je uvedena v popisu zboží, ne vždy odpovídá přesně fotografiím a může se trochu lišit i díky nastavení monitoru.

4.4. Fotografie

Veškeré fotografie zboží jsou fotografie reálné.

4.5.Dotazy

Dotazy ohledně zboží budou co nejdříve zodpovězeny a nejsou brány jako závazná rezervace zboží.

 

5. Záruka
Záruka u nového zboží dva roky od data nákupu, na použité se vztahuje záruka dle platných zákonů.

 

6. Lhůta pro odeslání zásilek
Zásilky jsou odesílány minimálně 2x týdně. Pokud nastane situaci neobvyklá (vážná nemoc), kontaktuje prodávající kupujícího v co nejkratší době. O odeslání zásilky je informováno e-mailem.

 

7. Doručování korespondence

7.1.Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

7.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

8. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

8.1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

8.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Jestliže nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude již expedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

8.3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod odstoupení od smlouvy. V odstoupení od smlouvy je nutno uvést datum nákupu, číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, nesmí však být zneužíváno například s úmyslem bezplatného zapůjčení zboží. Prodávající si v tomto případě vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s nakupujícím.


8.4. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce několik možností v rámci určitého způsobu dodání zboží, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu doporučeně (ne na dobírku) nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

8.5.Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

 

 

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy: Stáhnout

 

 

9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

 

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 

 

III.Ochrana osobních údajů

 

 

1.Osobní údaje

 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

1.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 

 • Plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s §7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 

 • Vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.

 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 

1.2. Údaje o komunikace mezi prodávajícím a zákazníkem

 

Jedná se o písemnou a elektronickou komunikaci mezi prodávajícím a zákazníkem související s prodejem zboží.

1.3._Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od počátku následujícího kalendářního roku po ukončení smluvního vztahu).

 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

2. Správce

2.1.Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je Mgr. Věra Jenešová. Se sídlem Miřejovice 51, 412 01 Litoměřice , IČ 87671239 registrovaný Městského úřadu v  Litoměřicích, odbor obecní živnostenský úřad, č.j. : 0020794/OŽÚ/Mme. Dále jen správce

2.2. Správce osobních údajů nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.3. Správce určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů v případě zakoupení zboží, reklamace zboží, registrace v e-shopu a další související činnosti.  V e-shopu  je správce a prodávající tatáž osoba – Mgr. Věra Jenešová .

 

 

3. Přístup k osobním údajům

Správce předává osobní údaje následujícím příjemcům:

 • Přepravní společnosti.

 • Společnosti zajišťující platební transakce.

 • Provozovatelé a distributoři dodávaných internetových a cloudových služeb. ( mimibazar-shop)

 

4. Souhlas kupujícího

 

4.1.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4.2.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

5. Marketing, reklamní e-maily

 Marketingová komunikace není používána - informace, novinky ani jiná marketingová sdělení nejsou kupujícím zasílána. Zaznemenávány jsou pouze údaje spojené s plněním kupní smlouvy, o výmaz registrace lze kdykoliv písemně požádat a registrace bude odstraněna.

 

6. Zabezpečení osobních údajů

 

6.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

6.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

6.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

IV. Informace o právech na údaje v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

V případě, že bude kupující pro prodávajícího identifikovatelnou fyzickou osobou, má následující práva.

            1.1.Právo na přístup k osobním údajům

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od prodávajícího:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování

     1.2. Právo na opravu nepřesných údajů

Kpující má právo na opravu nepřesných osobních údajů.

            1.3.Právo na výmaz

Kupující má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud nebudou prokázány oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

           1.4.Právo na omezení zpracování

Kupující má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně e-mailem

           1.5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kupující má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.

           1.6.Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Kupující má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1.1.Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1písm. e) občanského zákoníku.

1.3.Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

1.4. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Obchodní podmínky ze dne 15.9.2018

 

 

 

 

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Česká pošta
Doporučené zaslání
99,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Převodem na účet
Převodem na účet (mBank)
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF